Bond Authorization Election Town Hall Meetings

Bond Authorization Election Town Hall Meetings
Thursday, April 4th at 6:00 p.m.
Saturday, April 13th at 9:00 a.m.
Northside Christian Church
20250 Kuykendahl Road, Spring, Texas 77379

Asamblea Pública Relativa a la Elección de Autorización de Bonos
Jueves 4 de abril a las 6:00 p.m.
Sábado 13 de abril a las 9:00 a.m.
Northside Christian Church
20250 Kuykendahl Road, Spring, Texas 77379

Các Buổi Họp Công Chúng về Cuộc Bầu Cử Ủy Quyền Trái Phiếu
Thứ Năm ngày 4 Tháng Tư vào lúc 6:00 p.m.
Thứ Bảy ngày 13 Tháng Tư vào lúc 9:00 a.m.
Northside Christian Church
20250 Kuykendahl Road, Spring, Texas 77379

債券授權選舉市政廳會議
4月4日星期四下午6:00
4月13日星期六上午9:00
Northside Christian Church
20250 Kuykendahl Road, Spring, Texas 77379