Elections

Bond Authorization Election Town Hall Meetings
Thursday, April 4th at 6:00 p.m.
Saturday, April 13th at 9:00 a.m.
Northside Christian Church
20250 Kuykendahl Road, Spring, Texas 77379

Asamblea Pública Relativa a la Elección de Autorización de Bonos
Jueves 4 de abril a las 6:00 p.m.
Sábado 13 de abril a las 9:00 a.m.
Northside Christian Church
20250 Kuykendahl Road, Spring, Texas 77379

Các Buổi Họp Công Chúng về Cuộc Bầu Cử Ủy Quyền Trái Phiếu
Thứ Năm ngày 4 Tháng Tư vào lúc 6:00 p.m.
Thứ Bảy ngày 13 Tháng Tư vào lúc 9:00 a.m.
Northside Christian Church
20250 Kuykendahl Road, Spring, Texas 77379

債券授權選舉市政廳會議
4月4日星期四下午6:00
4月13日星期六上午9:00
Northside Christian Church
20250 Kuykendahl Road, Spring, Texas 77379


NOTICE OF ELECTION
AVISO DE ELECCIÓN
THÔNG BÁO BẦU CỬ
選舉通知


NOTICE OF VOTING ORDER PRIORITY
AVISO de PRIORIDAD de ORDEN de VOTACIÓN
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ƯU TIÊN ĐẦU PHIẾU
殘障選民投票優先權公告


May 4, 2019 Bond Authorization Election / ELECCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE BONOS DEL 4 DE MAYO DE 2019 / CUỘC BẦU CỬ PHÊ CHUẨN TRÁI PHIẾU NGÀY 4 THÁNG NĂM, 2019 / 2019年5月4日債券授權選舉

Notice of Appointment of Designated Agent
AVISO DE NOMBRAMIENTO DE AGENTE DESIGNADO
THÔNG BÁO BỔ NHIỆM ĐẠI DIỆN CHỈ ĐỊNH
指定代理人委任公告


ORDER CALLING BOND ELECTION
ORDEN PARA CONVOCAR UNA ELECCIÓN DE BONOS
LỆNH YÊU CẦU TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ TRÁI PHIẾU
關於舉行債券選舉的命令


Election LinksMay 4, 2019 Bond Authorization Election – Town Hall Meeting Presentation (PDF)