Elections

February 11th, 2020

Notice of Drawing for Position on Ballot

Notice of Drawing for Position on Ballot
Aviso de Sorteo para la Posición en las Boletas Electorales
Thoâng Baùo veà vieäc Ruùt Thaêm cho Nôi Ghi Treân Phieáu Baàu
抽籤決定選票職務之通知

This notice will remain posted continuously until 2:00 p.m. on Monday, February 17, 2020.

August 30th, 2019

Deadline for Filing for Candidacy

The deadline to file an application for a place on the May 2, 2020 General Election Ballot is Friday, February 14, 2020 at 5:00 p.m. The first day that such application may be filed is Wednesday, January 15, 2020.

Fecha límite para presentar la candidatura

El último día para presentar la solicitud de un lugar en la boleta de votación de la Elección General del 2 de mayo de 2020 es el viernes 14 de febrero de 2020 a las 5:00 p.m. El primer día en que se puede presentar dicha solicitud es el miércoles 15 de enero de 2020.

Thời Hạn Nộp Đơn Tranh Cử

Thời gian nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên Lá Phiếu Bầu Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 2 tháng Năm, 2020 là từ thứ Tư, ngày 15 tháng Một, 2020 đến 5 giờ chiều thứ Sáu, 14 tháng Hai, 2020.

申報參選截止日期

申報2020年5月2日普通選舉參選申請的截止日期為2020年2月14日下午5:00。可申報申請的第一天為2020年1月15日(週三)。

Requirements for filing for candidacy

To be eligible to be a candidate for the position of Director, a person must:

 1. Be at least 18 years old;
 2. Be a resident citizen of the State of Texas; and
 3. Either own land subject to taxation in the District or be a qualified voter within the District.

Requisitos para presentar la candidatura

Para ser elegible para ser candidato al cargo de Director, es obligatorio:

 1. Tener, como mínimo, 18 años;
 2. Ser ciudadano residente del Estado de Texas, y
 3. Ser propietario de un terreno sujeto a impuestos en el Distrito o ser un votante habilitado dentro del Distrito.

Yêu cầu nộp đơn tranh cử

Để đủ điều kiện là một ứng cử viên tranh cử cho vị trí Giám Đốc, người đó phải:

 1. Đủ 18 tuổi;
 2. Là một công dân cư trú tại Tiểu Bang Texas; và
 3. Hoặc sở hữu đất chịu thuế trong phạm vi Cơ Quan, hoặc là một cử tri hội đủ điều kiện trong phạm vi Cơ Quan.

申報參選要求

成為董事職位候選人必須符合以下要求:

 1. 年滿18歲
 2. 為Texas州居民;以及
 3. 在本區內擁有應納稅土地或是本區合資格選民。

ORDER CANVASSING RETURNS AND DECLARING RESULTS OF 2019 BOND ELECTION

ORDEN DE ESCRUTINIO Y DECLARACION DE RESULT ADOS DE LA ELECCION DE BONOS DE 2019

LENH KIEM PHIEU BAU VA CONG BO KET QUA. CUOC BAU CU TRAI PHIEU 2019

订购退货并宣布2019年债券选举的结果


Unofficial Election Results for May 4, 2019 Joint Election

May 4, 2019 Bond Authorization Election / ELECCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE BONOS DEL 4 DE MAYO DE 2019 / CUỘC BẦU CỬ PHÊ CHUẨN TRÁI PHIẾU NGÀY 4 THÁNG NĂM, 2019 / 2019年5月4日債券授權選舉